Jak to děláme?

Pomocí kombinace standardních výukových a tréninkových metod a nejmodernějších diagnostických a měřících postupů jsme schopni ve velmi krátké době dosahovat daleko větší efektivity. Těchto výsledků můžeme dosahovat jen na základě informací získaných z měření signálů produkovaných našim tělem při výkonu specifických činností. Tato okamžitá zpětná vazba nám podává důležité informace na základě kterých můžeme průběžně něnit nebo upravovat navržené výukové a tréninkové plány a postupy.

Zjistit vše potřebné

Zjištění stavu, popisu situace a konkrétních projevů Vašich obtíží jsou velmi důležité. 

Je nutné znát nejen to, jak je situace popsána ve zprávách, ale důležitý je především Váš subjektivní náhled na daný problém.  Potřebujeme znát i Vaše cíle a čeho chcete dosáhnout.


Analyzovat, změřit a vizualizovat

Pro správné nastavení dalších postupů je nutné zjistit co nejvíce informací a celkovou situaci správně zhodnotit. Pro hodnocení a měření používáme různé postupy od jednoduchých testů, diagnostiky poruch učení, až po složité měřící postupy biologických signálů, které produkuje naše tělo. V některých případech je mutné absolvovat specializovaná lékařská vyšetření.

Dát vše dohromady

Z popisu Vašich obtíží, jejich projevů, analýz, měření a dalších informací sestavujeme celkový obrázek současného stavu. V některých případech jsou získané informace konzultovány se specialisty v různých medicínských oborech, speciálními pedagogy nebo sportovními trenéry. 

Získané informace se snažíme prezentovat tak, aby vše bylo pro Vás snadno pochopitelné a srozumitelné.

Navrhnout postupy a jednotlivé kroky nápravy 

Výsledkem analýzy všech získaných informací je pak návrh konkrétních nápravných opatření, učebních postupů, vzdělávacích programů a tréninků, včetně jejich časových plánů a konkrétních postupů vedoucích k dosažení cílů dohodnutých se zadavatelem. 

Realizovat navržená nápravná opatření, programy a tréninky

Navržená nápravná opatření, vzdělávací programy a tréninky se snažíme realizovat tak, aby bylo možné účastníkům předat co nejvíce znalostí a dovednosti potřebných pro jejich další zlepšování i po skončení našich programů nápravy/ zlepšování.

Průběžně hodnotit a navrhovat úpravy

Navržené postupy a realizované tréninky jsou průběžně hodnoceny. Podle typu nápravných opatření nebo tréninků je prováděno po každých 5-ti nebo 10-ti setkáních další kontrolní měření, abychom zjistili případné změny stavu a mohli navrhnout další efektivní postupy a případné změny nebo úpravy postupů.

Závěrečné hodnocení a další doporučení

Po skončení celé sady vzdělávacích nebo tréninkových programů provedeme porovnání všech naměřených hodnot s cíly stanovenými se zadavatelem na samém počátku a  porovnáme je též se subjektivními pocity trénované osoby. Závěrečným výstupem jsou pak doporučení k dalšímu rozvoji a zlepšování stavu.

Pravidla a postupy

Pokud se rozhodnete s námi spolupracovat a absolvovat tréninkové, edukační nebo reedukační programy, je nutné respektovat/ dodržovat určitá pravidla a zásady, které jsou součástí navržených postupů a programů. Námi navržená pravidla se týkají především forem a způsobů výuky, použitých pomůcek a postupů, denního rytmu/ rozvrhu, způsobu práce/ tréninku, rozdělelní pracovní/ tréninkové zátěže atd.. Navržená pravidla a postupy nezasahují do léčebných postupů navržených Vašimi lékaři. 

Pokud je například u dítěte s poruchami pozornosti, chování nebo učení součástí pravidel "omezeni/ zákaz" hraní her na počítači nebo mobilu 2-4 hodiny po skončení BioFeedback tréninku, je důležité, aby toto pravidlo bylo dodrženo. Doba bezprostředně po skončení  BioFeedback tréninku by měla být vyplněna učením, nebo rozvojem dané aktivity ve které má dítě nedostatky. V případě nedodržení tohoto pravidla nedochází k nápravě, ale naopak může dojít k ještě většímu prohloubení nedostatků.


Důležité je si uvědomit, že žádná z použitých metod není univerzální a nedokáže okamžité zázraky a to zvlášť, když se jedná o proces změny..........pokud vy sami nebudete chtít a nebudeme nápomocni je nemožné změny dosáhnout ......